Klasse: 5c

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1
D • 203


E • 203


E • 203


SCHW • SWH


  BI • 203

2
3
PK • 203


PK • 203

PH • 026 Religion
ER • 211
PL • 203
KR • 208
 Förder
4
M • 203

M • 203
Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118
5 Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118

EK • 203

M • 203
  KU • Ku25

D • 203
6 LQ •  203
7       gKW
SP • SPH1
   
8